Řízení změny jako projekt

Nové projektové paradigma

Změny v řízení IT projektů

Ve snaze o snižování nákladů se dnes firmy v oblasti budování a údržby informačních systémů často uchylují k novým, nevyzkoušeným principům, které významným způsobem mění zaběhnuté obchodní prostředí. Mnoho dodavatelů stále předpokládá, že existuje jen jeden možný způsob dodávání projektu: vyslat obchodníky a konzultanty ke klíčovým zaměstnancům zákazníka, přesvědčit je o potřebnosti svých produktů, podpořit je při plánování rozpočtu a pak už jen podepsat smlouvu a dodat projekt. Tento model však přestává fungovat a je na dodavatelských firmách, aby přehodnotily svůj přístup k trhu.Korporace

Jedním z nových úsporných trendů je snaha korporací prosazovat jednotné dodavatele svých systému na globální úrovni. Tento přístup má na první pohled své nesporné výhody. Jednotná rámcová smlouva zajistí velmi podobné podmínky pro dodávky projektu na všech lokálních pobočkách. Opakované nasazení jednotných korporátních systémů globálním dodavatelem na všech úrovních zajistí nižší náklady na implementaci a díky jednotné technické podpoře i nižší náklady na provoz. Další výhodou jednotného systému je snazší implementace korporátního reportingu, snazší integrace dat a v neposlední řadě nižší čas potřebný k zaučení migrujících pracovníku. Když si k vyjmenovaným přínosům připočteme ještě další, často specifické pro danou korporaci, tak je rozhodnutí centrálních manažerů vydat se touto cestou pochopitelné.

Situace lokálních trhů

Dodavatelé, kteří nestihli nebo nemohli uzavřít rámcové smlouvy na centrální úrovni, jsou nyní v nezáviděníhodné situaci. Přes svou dlouhodobou snahu o partnerství s klienty mají velmi malé šance prosazovat své projekty tak, jak byli doposud zvyklí. Jsou odkázáni spíš na drobné projekty podpory a údržby, kde však často soutěží s freelancery, kteří mají srovnatelné odborné znalosti a zkušenosti, avšak neporovnatelně nižší cenu. Tento stav je ovšem dlouhodobě neudržitelný a klienti si to již začínají uvědomovat. Přes všechny nesporné přínosy je zde totiž několik zásadních nevýhod, které lze z dlouhodobého hlediska označit za „showstopper“. Prvním faktem je, že každý lokální trh má svá specifika. Rozmanitá legislativa a její implementace, zažité pracovní postupy a různorodé kulturní odlišnosti do značné míry předurčují, že jednotný globální korporátní systém nebude vyhovovat mnoha požadavkům na podporu procesů regionální pobočky. Dalším faktem je, že každá regionální pobočka klienta již navázala mnoho partnerských vztahů s místními dodavateli. Ti již dobře znají firemní prostředí klienta i jeho systémy a projekty údržby i rozvoje mohou probíhat v dobře zajetých kolejích. Globální dodavatelé mají na centrální úrovni s klientem zpravidla rámcovou smlouvou dohodnuté denní sazby, které jsou na první pohled velmi výhodné oproti denním sazbám zavedených lokálních dodavatelů. Poznávání prostředí regionálního klienta, analýza jeho specifických požadavků a přizpůsobování jednotného korporátního systému pozměněným lokálním procesům však bývá tak pracné a časově náročné, že výsledné náklady na projekt jsou často u globálního dodavatele několikanásobně větší oproti lokálnímu konkurentovi. Ze všech těchto důvodů končí mnoho globálních projektů po měsících práce a nemalých vynaložených prostředcích přiznaným neúspěchem. Ukáže se totiž, že korporátní systém v regionální pobočce přes veškerou snahu i manažerskou podporu prostě nasadit nelze.

Klíčem je udržet si důvěru klienta

Mašinérie globálního prosazování centrálních systémů je však dnes již natolik v pohybu, že není vůbec jednoduché ji zastavit ani přesměrovat. Bude trvat ještě roky, než se situace stabilizuje a dojde k nalezení nového funkčního modelu, který snad bude přijatelný pro všechny strany. Menším dodavatelům zatím nezbývá než držet své pozice u klientů a pokud možno neztratit jejich důvěru. Svou strategii staví na přínosech, které je odlišují a které zároveň vytváří konkurenční výhodu. Je to především flexibilní přístup a schopnost vyjít vstříc potřebám zákazníka. Znalost prostředí, legislativních i kulturních odlišností a lokalizovaná podpora jsou významné benefity a stavební kameny pro schopnost konkurovat velkým řešením. Povzbuzením může být skutečnost, že například někteří regionální operátoři trhu odolali tlaku svých mateřských korporací a implementovali lokální systémy. Dosáhli tak nečekaně příznivého výsledného poměru ceny k přínosům a tím dále přesvědčují korporace ke změně přístupu.

Řízení projektů jako řízení změny

Klíčovým faktorem pro tvorbu dalších přínosů a udržení důvěry klienta je schopnost řídit projekt zavedení informačního systému jako změnu. Umění připravit organizaci na výsledky projektu, na změnu procesů souvisejících s novým systémem, na nutné úpravy organizační struktury a na potřebné osvojení nových znalostí vychází z citlivého a zodpovědného přístupu k implementaci projektu. Ve výsledku pak výrazně sníží náklady na adaptaci nového systému a na jeho ukotvení v organizaci. Přestože Change Management většinou bývá zbytnou položkou cenových nabídek, jeho nasazení v rámci běžného řízení projektu ušetří dodavateli mnoho problémů při akceptaci produktu i při následné servisní podpoře. Naopak tím přesvědčí klienta o svých schopnostech dodávat projekty bez problémů a bez negativních dopadů na jeho organizaci.

Přestože je situace na trhu projektů pro lokální dodavatele na první pohled neutěšená, jejich hlavní výhodou je schopnost přizpůsobit se klientům a dodávat solidní výsledky za rozumnou cenu. Pokud se jim podaří překlenout přechodné období a znovu přesvědčit korporace o své hodnotě, získají tak velmi silnou pozici a předpoklady pro další růst.

2 komentáře

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*