Genderový audit

Genderový audit v praxi

…aneb nebojte se poohlédnout pod pokličku své firemní kultury

Genderový audit představuje formu sociálního auditu a moderní nástroj novodobé personalistiky, který napomáhá organizaci analyzovat procesy uvnitř organizace a pohlédnout na ně z pohledu genderové politiky. Genderový audit lze charakterizovat jako poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů, nikoli kontrolu.Genderová politika

Genderová politika, neboli také politika rovných příležitostí, je široce řešeným tématem Evropské unie a zahrnuje nejen rovnosti mezi muži a ženami, ale také rovnost pro rodiče, starší osoby nebo hendikepované zaměstnance. V souvislosti s trhem práce zažívá politika rovných příležitostí rozkvět, nabídka organizací zabývajících se genderovou problematikou a jejím auditováním v souvislosti s finanční podporou Evropské unie stále stoupá. Nebude tomu jinak ani v budoucnu, kdy Evropa plánuje významné posílení genderové politiky a její ještě větší začlenění v rámci národních strategií.

Proč by se firmy měly zajímat o genderovou politiku?

Každý si jistě všiml, že Evropská unie zavedla kvóty na procentuální zastoupení žen ve vedení firem. Tímto krokem jasně demonstruje potřebu tuto problematiku řešit. Firmy jsou nyní v situaci, kdy by měly zaujmout spíše pro-genderové stanovisko, pokud ještě chtějí nějakou konkurenční výhodu získat. Aby byla firma genderově korektní, je potřeba uplatňovat politiku rovnosti hned v několika dalších oblastech:

 • Stejná odměna za stejnou práci
 • Stejná ekonomická nezávislosti
 • Rovnost v rozhodování
 • Důstojnost, integrita a konec genderové diskriminace

Audit jako startovací čára

Genderový audit je jednoduchým nástrojem, který firmám dává zpětnou vazbu v rámci již realizovaných genderových opatření, včetně doporučení na zlepšení. Je důležité vědět, jaké politiky a nástroje firma uplatňuje a jsou-li vůbec funkční. Genderový audit tak snadno napomáhá odhalit silná a slabá místa, najít priority a návrhy na zlepšení. Může být novou startovací čárou pro všechny personalisty, ale i vedení, které usiluje o neustálý rozvoj firmy a zaměstnanců.

Klíčová témata genderového auditu

 • Genderová diverzita
 • Work-Life-Balance
 • Nábor a propouštění zaměstnanců
 • Rozvoj a vzdělávání
 • Platová rovnost a odměňování
 • Komunikace a zpětná vazba
 • Transparentní a férové jednání
 • Firemní kultura

Firemní kultura

To, jakým způsobem se organizace věnuje spokojenosti svých zaměstnanců, jaké hodnoty uznává a jak efektivně se jí dostává zpětné vazby od zaměstnanců, definuje určitým způsobem stav firemní kultury. Vstřícné firemní prostředí pomáhá v organizaci udržet talenty a vytváří takové podmínky, které zvyšují loajalitu zaměstnanců včetně jejich pocitu sounáležitosti.

Auditní proces

V praxi je audit rovných příležitostí prováděn týmem zkušených odborníků, kteří na základě vyhodnocování firemních dokumentů, statistik a rozhovorů s reprezentativním vzorkem pracovníků vyhodnotí současnou situaci, zasadí ji do širokého kontextu a vypracují potřebná doporučení. Pro management představuje genderový audit vyhodnocení praktik společnosti, které mají dobrý či nevhodný vliv na produktivitu a efektivitu práce uvnitř podniku.

Přínos genderového auditu

Výstupy auditu vč. doporučení ke změnám mají vliv na několik podnikových sfér. Pokud firma respektuje politiku rovných příležitostí, zajišťuje si tak pro sebe velmi kvalitní pracovní prostředí, které:

 • vede k posílení loajality zaměstnanců včetně zkvalitnění firemní kultury
 • vede ke zvýšení výkonnosti a efektivity práce
 • snižuje fluktuaci, nemocnost a náklady na nábor nových lidí
 • efektivně řeší odchody na mateřskou dovolenou vč.zapojení matek/otců po návratu zpět do pracovního procesu
 • nastavuje konkrétní zaměstnanecké benefity vedoucí ke spokojenosti všech zaměstnanců
 • umožňuje ztotožnění zaměstnance s vykonávanou prací
 • nastavuje pozitivní atmosféru
 • zajišťuje konkurenční výhodu oproti firmám, které genderovou politiku neuplatňují
 • zajišťuje společenskou prestiž a dobré jméno podniku

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*